Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Planety, energie davu

10.05.2009 10:36

PLANETY
Každá hmota má P-náboj a E-zóny. Nelze pochybovat o tom, že i naše Země je má, stejně tak ostatní planety naší sluneční soustavy včetně Slunce.
Lze si tedy představit mohutný trojrozměrný planetární rastr E-zón. Ale vymyká se již našim představám, jaké energetické změny mohou v tomto rastru probíhat vlivm pohybu planet a jejich hmotností. Naše Země každým okamžikem získává z kosmického prostoru jak energii impulzivní, tak stálou.

V ulicích keňského hlavního města Nairobi se 24.7.1956 v 15 hodin vyskytl podivný jev. Zruba dvě stovky mužů a žen tančilo na hlavní nairobské ulici. Tanečníci měli v obličji žalostný výraz, jako by se dali do tance z něčího donucení. O hodinu později již tančilo 20 000 mužů, žen a dětí. S tančícími nebylo možno komunikovat, nikoho nevnímali. Do křepčení se postupně zajojilo asi 50 000 lidí nacházejících se v přesně vymezeném kruhu, jehož průměr činil 3,5 kilometru. Tanci v onom magickém kruhu však nepodlehli všichni, ale pouze lidé, kteří měli v kaplách mince nebo jiné kovoné předměty.
Ve 20.00 hodin vše skončilo jako když utne. Jde o velmi vzácný jev, který jen s některými odlišnými příznaky byl Zaznamenán již o jarním slunovratu roku 1374 v Porýní. Poznatky z vůzkumů nabízejí vysvětlení "posedlosti tancem". Vymezený kruh, ve kterém nechtěný taneční marton probíhal, byl energetickým prostorem velkého P-náboje, o něž ve velkoměstech není nouze. Vlivem zvětšené koncentrace E-zón získal uvedený energetický prostor nadbytek energie, cose u tanečníků projevilo zvýšeným napětím také na mozkových buňkách, které kovy svým pemanentním P-nábojem ještě zvětšily. Mohlo jít také o impulsivní energii vyvolanou postvením planet.

Silné elektrické přepětí mohlo být také příčinou, proč Mayové kolem roku 600 našeho letopočtu náhle opustili svá města. V tomto případě muselo nadměrné energetické působení trvat mnohem déle, pravděpodobně několik měsíců, a mělo pozvolný vzestupný průběh. mayové potřebovali nějaký čas, aby si uvědomili všeobecné zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva. Další dobu potřebovali k tomu, aby jednoznačně rozpoznali, že po opuštění měst jejich zdravotní potíže pominou, ale  po návratu do nich se porucy znovu objeví. když zjistili souvislost mezi svými homutnými energetickými stavbami a zdravotními
potížemi, které se nadále stpňovaly, rozhodli se svá města opustit.

Zajímavostí například také je, že krátké radiové vlny jsou rušeny, když se Jupiter, Saturn a Mars ocitnou v zákrytu. V téže souvislosti se rovněž objevil poznatek o podivném a nečekaném vztahu mezi postavením Jupitera, Saturnu a Marsu při jejich oběhu kolim Slunce a silnými elektrickými poruchami ve vrchních vrstvách zemské atmosféry.

ENERGIE DAVU
Na fotbale či jiné vyprodané sportovní události, kdy je na pribunách několik tisíc lidí či na koncertě s množstvím fanoušků a fanynek je jiná atmosféra než doma při sledování téhož zápasu či koncertu v televizi. Co je to za "atmosféru"? Člověk s průměrným energetikým potenciálem a nábojem vytváří kolem sebe energetický prostor ve velikosti asi 30 cm od povrchu těla. Každý sedící či stojící člověk tedy vytváří energetický prostor, jehož kruhová půdorysná velikost je přibl. 1 m čtvereční. Tyto pomyslné kruhy energií všech lidí na stadioně se prolínají. Energetické prostory diváků tak svým spojení vytvářejí jeden společný obrovský prostor - jeden rozměrově velký P-náboj. A i stadiony protínají některé E-zóny např. z přilehlých vodních toků, z kanalizace, trolejí nebo vzdáleného rozvodu vysokého napětí. Lidé na stadioně, kteří sedí na místech těchto E-zon jsou z této zóny nabíjeny a v momentě přebytku energie jí propojenými energetickými prostory předávají dál. Napětí buněčných membrán všech lidí na stdioně se zvýši nad optimální mez. Lidé jsou nejdříve živější, a
po konzumaci alkoholu se jim otupí mysl a oni začnou být agresivnější. Kdyby takto všichni ti lidé setrvali delší dobu, kdy jejich buňky jsou vystaveny takovému přepjetí, propadli by až depresím. Ale tak dlouho žádná utkání aani koncerty netrvají. Místa, kde se do blízkého kontaktu dostane značné množství lidí, mají na psychiku účastníků obdobný účinek jako slabá droga - říká se tomu "davový efekt".

 AGRESE NA SILNICÍCH

Negativní energetické ovlivnění se u řidičů mů­že projevit i jiným způsobem než autonehodami. Počátkem devadesátých let si profesor John Groe­ger z Surreyské univerzity povšiml nezvyklého nárůstu vražd na amerických silnicích a dálnicích. Řidiči osobních automobilů se po banální doprav­ní kolizi, zprvu nevinné řidičské provokaci či ne­dorozumění, jichž bývá na každé frekventované silnici plno, na sebe vrhali tak zběsile, až obvykle jeden ze soupeřů padl k zemi s těžkým zraněním, nebo dokonce mrtev. V roce 1987 bylo v USA za­znamenáno 320 podobných útoků, z nichž většina skončila smrtí či těžkým zraněním jednoho ze sou­peřů. V roce 1994 již bylo zaevidováno 1150 těch­to konfliktů, jejichž následky byly označeny jako vraždy, případně vražedné pokusy.

Příčiny těchto tragédií shledal dr. Groeger jako velice banální a nepochopitelné. V drtivé většině případů zavdal podnět k násilnému útoku řidič blikající světly na automobil, který se dostatečně rychle neklidil z cesty a neuvolnil s očekávanou hbitostí prostor pro předjíždění. Předjíždějící po­tom volil silnější způsob vyjádření své nespokoje­nosti a narůstající nervozity. Začal obvykle troubit na klakson a poté se při předjíždění vyjadřoval už zcela jednoznačnými posunky a gesty. Konflikt byl rázem na světě, protože druhý řidič si nehodlal nechat líbit náznaky toho, že je paroháč, impotent či duševně vyšinutý ubožák, a začal agresivnímu kolegovi oplácet obdobnou mincí. V obou automo­bilových kabinách pak často převládlo šílenství s touhou zabíjet. Zvláštní je, že obětí útoků se stali ve stejné míře ti, kteří udělali za volantem chybu, stejně jako ti, kteří na banální chybu dru­hého bouřlivě zareagovali. Pozoruhodné na těchto případech je, že jsou na nich zúčastněni příslušní­ci všech společenských vrstev.

Lidé nad sebou ztrácejí kontrolu nejen v auto­mobilech, stejně nepochopitelné jsou případy šíle­ných střelců ve školách i na veřejných prostran­stvích. Podobné zkraty v myšlení, kdy člověk není schopen vyhodnotit následky svého jednání, lze registrovat i u jiných trestných činů. Vlivem ener­getického přepětí se lidé chovají jako pod vlivem alkoholu, třebaže v uvedených případech jeho po­žití nebylo prokázáno.

—————

Zpět