Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


O energii jako takové..

08.05.2009 19:08

 

ENERGIE
Řeč bude o duševní energii, která má ve skutečnosti ještě větší moc, než ta elektrárně o o nerergii těla, v Číně nazývané čchi.
O kosmické energii, kterou mají lidské buněčné membrány schopnost akumulovat jako kondenzátory elektřinu. Pan Miroslav Provod
ve svém výzkumu přesně toto dokázal a není jediný. Všichni velcí fyzici a geofyzici, i nositelé nobelovy ceny, se shodují na tom,
že člověk "funguje" na energii, kterou zatím neumíme popsat, ale je všude kolem nás. Lze ji kumulovat a lze ji měřit. Lze také
pomocí kovové virgule určovat velikost aury, kterou kolem sebe lidské tělo díky této energii má, stejně jako můžeme prokázat, že
stejnou auru jako lidské tělo mají i kondenzátory. Změnou napětí na svorkách kondenzátorů lze manipulovat i  svelikostí objemu
jejich aury, stejně jako díky různému náboji na buněčných membránách lze pozorovat změny na auře člověka.
Auru ve svých výzkumech nazval energetickým prostorem, a dále objevil tzv. E-zóny, které se směrem od aury objevují zprvidla 4x
v pavidelných rozestupech, zdroj, který energetický prostor a E-zony produkuje nazval P-náboj, neznámou energii enerií kosmickou.

Každá buňka v těle má svůj energetický prostor a ty se spojují v jeden společný P-náboj, lze tedy říci, že aura=energetický prostor
lidského těla se rovná součtu energetrických prostorů jeho buněk. A opakovanými pokusy bylo dokázáno, že tak jako vybrané kondenzátory
s kvalitním izolantem položené do energetických složek nabitých kondenzátorů vykazují nárůst napětí ( zvětšováním objemu jejich
energetického prostoru ), tak stejný jev lze pozorovat i organismů.

ENERGIE VODNÍCH TOKŮ
Virgule reaguje zejména na vodní prameny. Jako zkušební objekt zvolil pan Provod se svým týmem malý potok s průtokem vody asi 20 litrů
za minutu. Již v počátku experinemtů konstatovali, že jde o stejný případ jako u kondenzátorů. Tekoucí voda vykazuje stejné energetické
složky jako kondenzátory ( energetický prostor a E-zóny ).U kondenzátorů jimi lze manipulovat zěnou napětí na jejich svorkách, u vodních
toků regulací množství protékající vody. Pro zjednoušení nahrdili potok hadicí,jíž protékalo stejné množství vody. Průtok vody v hadici
vykazoval menší energetické hodnoty než průtok stejného množství v potoce. Po mnoha dalších pokusech zjistili, že v tom hraje nějakou
roli okolní hornina. a že pravděpodobně funguje jako zesilovač. A dalšími pokusy se potvrdilo, že kameny ve své hmotě akumulovaly energii,
přenesenou na ně z vodního toku, Toto zjištění není nové, využívali ho už v dávných dobách lidé ke stavbě menhirů a dalších megalitických
staveb.

VIRGULE
V jejich výzkumu hodně využívali reakcí virgule, které mnoho skeptiků nevěří. Chyba však není ve virguli, ale v neznalosti zákonitostí
jejích reakcí. Virgule obstála ve zkoušce časem, je znázorněna už na starých egyptských památkách a prochází histrií až do naší doby.
Její tajemství znali již lidé megalitické kurtury. Naše  civilizace se s ní jen znovu "seznamuje". Na kov reaguje virgule stejně jako
na tekoucí vodu. Na stojatou vodu virgule nereaguje. A tekoucí vodu lez najít i pomocí E-zón, pokud je pramen hluboko a jeho energetický
prostor je překryt velkou vrstvou hlíny. Pak virgule reaguje na E-zóny, které se v pravidelných odstupech opakují cca 4x na jednu i na
druhou stranu od pramene. Jediná větší mezera mezi zónami je uprostřed - tam je pod zemí pramen. virgule reaguje na fenomén, který se
nachází ve sféře, jež na své poznání teprve čeká. Proto používání "nevědecké" v souvislosti s virgulí se jeví jako zastralé. Je zapotřebí
si uvědomit, že reakce virgule je v souvislosti s přírodními zákony, které teprve buddou objeveny.
Jako příklad uvádí pan Provod jednoho z lidí, co mají vyjímečné schopnosti. Někteří lidé se s nimi již rodí, ale pan Oldřich Hradil z Brna
po těžké otravě olovem ztratil schopnost vnímat teplo a chlad, jeho receptory místo na tyto veličiny reagovaly na cosi záhadného, v čem
se nedokázal zpočátku orientovat. Již v nemocnici však poznal, že neznámý pocit, který se šířil jeho tělem od nohou smaěrem k hlavě nebo
opačně, vyvolávají lidé, kteří se pohybují po chodbě  za zdí jeho pokoje.Za několik dalších dvů se naučil rozlišovat, zda po chodbě kráčí
muž nebo žena. Když se s ním seznámil, rozlišoval již asi 80 druhů reakcí, které na jeho receptorech vyvolávaly nejrůznější vjemy. Neomylně
pouhou dlaní identifikoval druhy kovů v krabici, na hřbitově se zavázanýma očima spolehlivě určil, zda je v hrobě pochován muž či žena nebo
oba dva. sdělil mu, že jeho ( Provodův ) soused v domku přes ulici má rakovinu, což se později skutečně prokázalo. Zachycoval prostě mnohem
více podnětů, než je schopna identifikovat virgule, navíc dokázal okamžitě určit jejich zdroj a intenzitu.
Z toho je zřejmé, že toto čidlo má každý člověk ( snad i jiné organismy ) zabudované ve svém těle. Jen lidé je díky čidům tepla a chladu
těmito vjemy přehlušíme a tudíž se je nenaučíme používat. Určitě je lze ovlivnit olovem, jak je vidno z případu pana Hradila.
Víme tedy, že virgule reaguje na energetické složky P-nábojů kosmické energie. Virgule je kovová a reaguje pouze v případě, když dlaň pravé
ruky s virgulí vyčnívá z energetického prostoru osoby, která s virgulí pracuje, tj. přibl. 40 cm od těla. Člověk s virgulí je jedním kladně
nabitým telesem, osttní energetické složky kosmické energie, které identifikuje, jsou pro něj dalším kladně nabitým tělesem. Při kontaktu s
energetickou složkou v kolmém směru se vitgule odchýlí od přímého směru od 90 stiúňů. Reakce virgule je vyvolána odpudivou silou. Odpudivá
síla působí mezi dvěma stejně nabitými telesy VŽDY. Fyzika dosud nezdůvodnila, proč tomu tak je, ale tuto skutečnost respektuje.

ŠKODLIVÉ E-ZÓNY
Elektrické napětí na buněčných membránách organismů je neustále ovlivňováno nesčetnými P-náboji všeho druhu. Je velice snadné experimentálně
prokázat, že razantním zvyšováním napětí na buněčných membránách lze v krátké době vyvolat zravotní poruchy. Z toho lze odvodit, že pozvolným
zvyšováním napětí na buněčných membránách se mohou zdravotní poruchy dostavit za delší dobu plíživým způsobem. Dále z toho lze usoudit, že
opačným způsobem snižováním napětí by mělo jít tkto vyvolné zdravotní poruchy odstranit nebo aspoň zmírnit.
Je prokázáno, že dlouhodobý pobyt v blízkosti stožárů elektrického vedení s vysokým napětím způsobuje rakovinu krve. Vyplývá to ze studie
proslulého britského vědce sira Richara Doola. pan profesor má zřejmě na myslienergetický prostor, jehož průměr činí až 60 metrů, má tvar
válce a sleduje trasu vedení. E-zóny mají rozestupy asi 8 metrů. Ve tvaru slupek kopírují tvar energetického prostoru a ve vetších vzdálenostech
od zdroje nabývají orovitých rozměrů. Pobyt člověka v energetickém prostoru vedení s vysokým napětím zvětší elektrické napětí na jeho buněčných
membránách na několikanásobek, což lze snadno sexperimntálně prokázat. Pro člověka je však stejně nebezpečný pobyt v E-zónách stožárů, byť jsou
tyto zóny od vedení značně vzdáleny. Vzdálenost jim na agresivitě nic neubírá, je jich mnoho a jsou mezi sebou vodivě propojeny. Ještě škodlivější
pro člověka lze označit místa křížení E-zón rozvodů vysokého napětí. Stálo by určitě za zvážení tato místa identifikovat, než se započne např.
se stavbou školy či nemocnice.
Negativní dopad energetických složek P-nábojů ( energetický prostor a E-zóny ) na organismy pan Provod zaznamenal sám při pokusech se skupinami
kondenzátorů s větší kapacitou a vyšším napětím. Projevil se náhle se dostavivší únavou a narůstající bolestí v oblasti lopatek. Následovala celková
nevolnost, zrakové potíže a náznaky závrati s třesem levé ruky. Po půl hodině strávené na lůžku vzdáleném asi 15 m se mu udělalo lépe. Jakmile se
však vrátil do energetického prostoru kondenzátorů, potíže se projevily znovu. Zaznamenal i bolestivé strnutí šíje, bolesti středního ucha
přetrvávající do druhého dne, bolesti při jakémkoliv pohybu.  Buňky organismů jsou nositeli elektrického náboje a přenos energie vyvolávající
nárůst napětí v nich probíhá stejným způsobem jako u kondenzátorů. Lze tedy předpokládat, že jisté elektrické napětí na buněčných membránách je
pro činnost buněk optimální a jakákoli odchylka od tohoto napětí v obou směrech činnost buněk omezuje, zejména pak buněk mozkových.

Koncem roku 1982byla veřejnost poprvé informována o novém, rychle se šířícím odumírání lesů. Německý inženýr Werner Berends z Hamburku tento jev
komentuje následovně: "Na území Spolkové republiky Německo lze snadno doložit, že nejvíce jsou poškozeny jehličnaté lesy v hlavním směru větrů v
lokalitách kolem nových vedení vysokého napětí, pokud jsou v provozu alespoň 5 let.V letech 1983 a 1984 jsem pozorně sledoval škody v Německu,
Rakousku a Švýcarsku. Došel jsem k názoru, že existuje přímá souvislost mezi tímto odumíráním lesů a instalováním nových elektrických vedení o
nejvyšších hodnotách napětí ( 400 kV )." Na vedení vysokého napětí dochází ke koronárním výbojům, čímž vzniká ozon a kysličníky dusíku a vlivem
silného elektrického pole se ionizuje vzduch. Při každém procesu ionizace existuje rovnováha mezi kladnými a zápornými ionty. U systémů elektrického
vedení vlivem neustálé intenzity a nesymetričnosti elektrických polí a vlivem gravitace a větru tomu tak není a jsou ionizovány obrovské plochy lesů.
V České republice rozvod 400 kV prochází mnoha zalesněnými místy, ale jejich plíživý negativní vliv zatím uniká naší pozornosti a "nevadí" nám,
stejně jako starým Římanům "nevadilo" pití vína z olověných pohárů.

Elektrické spotřebiče se řadí do skupiny P-nábojů, jichž je v našem okolí nejvíce. Elektronický budík, holící strojek, žárovka 40 W a další spotřebiče
s nízkou spotřebou elektrické energie mají z našeho hlediska stejnou energetickou hodnotu jako P-náboj člověka. Elektrické spotřebiče s vyšší
spotřebou elektrické energie ( televizor, plotýnka sporáku, mikrovlnná trouba apod. ) energetickou hodnoru člověka převyšují. Zapneme-li v přízemí
vícepodlažní budovy televizor, jeho energetické složky prostoupí celou budovu. Stejně se ve všech podlažích projeví i jiné elektrické spotřebiče.
Výsledným efekterm je nezádoucí přepětí energetického prostoru budovy, které následně negativně ovlivňuje její obyvatele. Mobilní telefon má 30ti
metrový průměr svého energetického prostoru a překonává všechny ostatní běžně používané elektrické spotřebiče.

Samovznícení osob ( SHC ) představuje pro seriózní badatele jeden z nejkontroverznějších jevů. Lidské tělo při něm dokáže vzplanout nez jakéhokoli
tepelného zdroje. Velice intenzivní a neuvěřitelně ohraničený oheň promění většinu lidského těla v popel. V některých případech zůstává nedotčená
některá část těla či části oděvu, většina okolních předmětů zůstává nepoškozena. Ani při kremaci, kdy se tělo spaluje při teplotách 600 - 950 stupňů
celsia po dobu jedné a půl hodiny za vhánění dostatečného množství vzduchu, se nespálí zcela vělké kosti a pávev.
Poznatky z výzkumu s kondenzátory umožňují předložit hypotézu o samovznícení lidského těla. Při překročení napěťové hranice kondenzátoru, na kterou
je kondenzátor dimenzován, dojde k proražení izolantu. V tom okamžiku se uvolní veškerá energie a kondenzátor je zničen. Stejným způsobem se mohou
chovat i buňky lidského těla. Každá buňka získá vnějšími vlivy dostatek energie na membránách s náseldným zničním jejich izolačních vlastností a
uvolnění veškeré energie v jediném okamžiku.

S vodivostí E-zń se také setkáváme často, zvláště při výbojích blesku. Blesk si mnohdy "nezvolí" strom pro svůj výboj, nýbrž křížení E-zón, které
jsou pro elektřinu velmi vodivé. Strom tam rostě náhodně (Některé rostliny E-zóny pro svůj růst záměrně "vyhledávají", protože se jim v nich daří )
To ale neplatí v lese, kde energie výboje je pohlcena jeho pbrovským energetickým prostorem.

 

 

 


P-NÁBOJ MÁ VEŠKERÁ HMOTA
Za nejzávažnější poznatek tohoto projektu se považuje skutečnost, že P-náboj člověka i dalších organismů zaujímá nezi osttními P-náboji neŽivé hmoty
stejnou pozici.Nelze najít hmotu, která by nevykazovala vlastní P-náboj a příslušné energetické složky. U některých hmot nelze virgulí náboj prokázat,
ale jen proto, že virgule není dostatečně citlivá. Přiladem jsou horniny, pokud se nenacházejí v energetické složce silnějšího P-náboje. Jejich
energetickou hodnotu není možné identifikovat, stejně jako u vody, která není v pohybu, nestlačených plynů, materiálů s malou hmotnosti apod.


 

—————

Zpět