Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Centrum srdce

14.05.2009 07:58

Jejich doménou je svět subjektivních pocitů, jejich tématem jsou mezilidské vztahy.
Chtějí být přijati. Na život se dívají jako na úkol, který musí být vyřešen. Navenek
působí docela harmonicky, vnitřně se však prožívají jako neschopní či smutní.
Jejich životním úkolem je, aby se z toho mnohého, v co neustále doufají, stala
skutečná Naděje. 

 

Typ dvě
Nasazují své vlohy pro potřeby druhých a pečují o jejich zdraví, výživu, výchovu
a blaho. Běda však, chybí-li jim vděk – nevykoupená dvojka rozmazluje
a opečovává druhé, aniž by o to byla žádána, a když to druhým není zrovna milé
a místo opětování “lásky” udržují odstup
 – cítí se dvojka podvedena a zneužita. Dvojky mají hned slzy na krajíčku, protože
jsou citlivé. Rády mluví o vztazích a o lásce. Touží po tom, aby byly milovány, samy
aby mohly do sytosti milovat a směly pro milovaného člověka žít.
Velké pokušení dvojky spočívá v neustálém pomáhání druhým, čímž se vyhýbá sama
sobě. Nezralým dvojkám dělá potíže najít svůj vlastní střed; když jsou samy, nevědí
si se sebou rady. Vykoupené dvojky jsou schopny milovat bez jakýchkoli podmínek
a pozdějších nároků. Dvojky se horlivě zajímají o problémy druhých a očekávají, že
se jim člověk bezostyšně svěří. Na druhé straně jim samým je zatěžko prozradit něco
 o sobě a tak se vydat na pospas. Kořenem hříchu dvojky je její pýcha. Nezralé dvojky
se se svou láskou vnucují. Problematická stránka takového počínání je právě v tom,
že svou pozorností a péčí druhými manipulují a činí je závislými. Stinnou stránkou
nevykoupené dvojky je falešná láska; dvojka sama považuje tuto lásku za pravou a je
uražená, když druzí její “lásku” odmítají. Vyhýbavá strategie dvojky spočívá v tom, že
své vlastní potřeby potlačuje a promítá si je do druhých.
Obranný mechanismus dvojky se jmenuje potlačení. Pastí nevykoupené dvojky je
úslužnost nebo podlézání. Zapírá sama sebe, aby se zalíbila druhým. Mnoho problémů
si dvojky způsobují tím, že neumí říct “Ne”, a proto slíbí zpravidla víc, než je v jejich
možnostech. Vedoucí role bývá pro dvojky nepohodlná, stačí jeden jediný kritik, který
nespoluhraje nebo “nerozumí”, aby v dvojce vyvolal pocit: “Všichni jsou proti mně!”
     Ovocem ducha je pro ně pokora, opak pýchy. Falešná pýcha a falešná pokora jsou
sestry. Pravá pokora je založena na reálném sebehodnocení a na zdravém pocitu
sebevědomí. Vykoupená dvojka zná svou vlastní cenu a nepotřebuje být proto stále
potvrzována.
 
Symbolická zvířata dvojky jsou kočka, osel a olizující štěně. Kočka symbolizuje
kolísavost dvojky mezi odstupem a blízkostí. Kočky jsou přítulné a přijdou si pro
pomazlení, když chtějí ony samy. Kočky však nelze drezírovat. Osel nosí, co mu
lidé naloží. Ale někdy je toho na něj moc, může se vzepřít a být tvrdohlavý.

Zemí dvojky je Itálie. Barva dvojky je červená.

Obrat a vykoupení. Výzva určená dvojce, jež pro ni znamená vykoupení, je volání
ke svobodě. Skutečná svoboda, po níž dvojka v jádru touží, ukončuje hru mani-
pulace a falešné lásky. Osvobozená dvojka může uvolnit i druhé lidi a být vděčná 
za takovou míru blízkosti a pozornosti, jaká je ve vztazích možná. Vykoupená dvoj-
ka se raduje, že lidé, o které se kdysi starala, jdou svobodně svou vlastní cestou. 
Životní úkol dvojky spočívá v dosažení jisté míry věcnosti a oproštění se od tlachání,
falešné důvěrnosti, přemrštěné sentimentality a věčné touhy po potvrzování. Dvojka
si musí dát tu práci a cvičit se v nevtíravé službě: “Mohu pro druhé udělat něco, co 
není nápadné a za co nedostanu odměnu?” Ve chvílích, kdy dvojka “ztrácí” hlavu, 
nechce o logice nic vědět. Teprve vykoupená dvojka umí být věcná a nechá fakta 
hovořit – a ne stále jen city. Dvojky se musí naučit zřetelně formulovat své potřeby. 
Vykoupená dvojka je schopná skutečné lásky. Spoluprožívá bolest druhého, když jeho
duše trpí. Za žádnou cenu si nepřejí, aby někdo musel prodělávat to, čím prošly samy.
V tom je síla a krása vykoupené dvojky.


Typ tři
Zvláštní vlohy trojek vedou k tomu, že často vyzařují důvěru a jistotu vzbuzující l
ehkost, jež jim dovoluje šířit kolem sebe dobrou atmosféru. Trojky si umí svým 
přesvědčujícím vyzařováním a silou argumentů získat velký vliv a dovést všechny 
projekty, v něž věří, do úspěšného konce. Trojka čerpá svou životní energii ze 
svých úspěchů. Život trojek je konkurenčním bojem, kdy jde o to získat nebo ztratit.
Většina trojek působí optimisticky, mladistvě, inteligentně, dynamicky a produktivně. 
Stávají se často prototypem té skupiny nebo vrstvy lidí, k níž přísluší, a ztělesňují 
její očekávání a hodnoty. Tak jako dvojka udělá vše, když je potřebována, trojka 
udělá vše pro chválu. Chvála je benzín pohánějící motor trojek.
     Velkým pokušením trojky je zdatnost (schopnost). Společnost USA, symbolická 
země trojky, je výrazem tohoto postoje: “Kdo se dostatečně namáhá, ten se může 
vypracovat vysoko”. To se vlastně týká všech Američanů – obdivují se vítězům a 
pohrdají prohrávajícími. Obranný mechanismus trojky se nazývá identifikace. Trojka 
se chrání před ohrožením tím, že se se svým povoláním, se svou rolí nebo se svým 
projektem naprosto ztotožní a jen nerada připouští kritiku na svou skupinu nebo 
firmu. Selhání je výraz vyjadřující to, čemu se trojka vyhýbá.
Tlak úspěchu, kterému jsou trojky vystaveny, vede k jejich kořeni hříchu, lži či
podvodu. Trojky mají sklon zacházet s pravdou velmi velkoryse: vytvoří image, 
který dobře vypadá, dobře se prodává a konečně přináší zisk. Na sebe zaměřená 
trojka je na nejvyšší míru pragmatická: pravda je to, co funguje. Dokáží prodat 
všechno, neboť prodávají především sami sebe.Past, v níž je nevykoupená trojka 
chycená, se jmenuje ješitnost. Trojky vědí, jak si získat masy. Mnoho trojek stojí 
rádo před velkým množstvím lidí, “koupel v davu” jim činí potěšení.
Naproti tomu v osobním rozhovoru se mnohé z nich cítí nejistě, neboť mezi čtyřma 
očima je jisté opravdovosti, citlivosti a hloubky.
Ovoce ducha trojky je pravdivost či poctivost. Trojka, která dospěla k pravdivosti,
má za sebou bolestné poznání, neboť prohlédla životní lži a zástěrky. Taková trojka 
může nasadit své velkolepé vlohy pro to, aby druhým lidem kompetentně a účinně 
pomáhala a motivovala je k objevení jejich vlastních potenciálů.

První symbolické zvíře trojky je chameleón. Druhé s. zvíře je páv. Pro vykoupenou
trojku je to orel. O “králi vzduchu” se říká, že jako jediný ze zvířat smí hledět přímo
do slunce. Symbolizuje rychlost, sílu, vytrvalost a obnovení. Zemí trojky jsou 
Spojené státy. Kdo v USA ovládá hru trojek, dokáže vystoupit až na vrchol sys-
tému. Barvou trojky je svítivá žlutá.

Výzva pro trojky je povoláním k naději. Jenom naděje, jež přesahuje povrchní 
úspěchy,může trojce pomoci dosáhnout hloubky a smířit se s momentálním ztros-
kotáním. Cesta do hlubin nitra vyžaduje od trojky mnoho trpělivosti a odhodlání
po určitou chvíli neprožívat nic zvláštního. Trojky skutečně musí pracovat na tom, 
aby šly do hloubky. Mají sklon nechat své city zakrnět. Zatímco se dvojky někdy 
brodí bažinami citů, může se stát, že se člověk zeptá nějaké trojky, jak se cítí – 
a ona sama neví. City a pocity překážejí výkonnosti a organizaci. Z toho důvodu 
trojka na čas, než je nějaký úkol vyřízen, své city odsune. Protože však klasická 
trojka sleduje stále nějaký projekt (a to někdy i více současně), zůstává její vnitřní
svět až příliš často na vedlejší koleji.Trojky touží, aniž by to vždy samy věděly, 
nejen po chvále a pozornosti, nýbrž po skutečné lásce. Dostává se jim tolik aplausu
 za jejich úspěchy, až si nakonec myslí, že je to všechno, co chtějí. Trvá dlouho, 
než pochopí, že je něco víc než zasloužené uznání: nezasloužená, bezpodmínečná 
láska. Ve svém soukromí každá trojka ví, že má ve skutečnosti slabě vyvinutý pocit 
vlastní hodnoty v situaci, kdy by jí byla odňata její schopnost “produkovat”. Proto 
mnoho trojek děsí představa nemoci a stáří, z důvodu jejich sloganu:
”produkuji, tedy jsem”.

K životním úkolům trojky patří, aby nemoc chápala jako signál a jako šanci k 
proměně. Otázka:”Jak se vlastně opravdu cítím?” je pro trojku často těžko zodpo-
věditelná. Cíleným vnímáním těla a stejně tak zabýváním se vlastními vizemi si 
může vytvořit most k duši. K životním úkolům trojky rovněž patří poslouchat stále 
častěji a přesněji jemné ohlasy vlastních pocitů, místo toho, aby dělala jen to, co 
slibuje uznání z vnějšku. Trojka by si také měla hlídat přebujelou fantazii, neustále 
plnou nových projektů, a místo toho se ujmout úkolů, při nichž je zapotřebí drobné,
trpělivé práce a kde nejsou očekávány rychlé výsledky.


Typ čtyři
Čtyřky mají dar probouzet kolem sebe smysl pro krásu a harmonii. Jsou velmi citlivé
a téměř vždy umělecky nadané, takže mohou své pocity vyjadřovat tancem, hudbou,
malováním, herectvím nebo literaturou. Přitahuje je vše, co má životní energii.
Se seismografickou přesností vycítí nálady a pocity druhých, stejně tak jako
atmosféru míst a událostí. Jsou víc doma v říši nevědomého, symbolů a snů, než
v reálném světě. Symboly jim pomáhají vyjádřit se. Život čtyřky je v první řadě
určován touhou. Je to touha po kráse a po tom, aby se svět a život spojily do
harmonického celku. Dostojevský jednou řekl: ”Svět bude vykoupen krásou!”
Čtyřka této větě věří. Čtyřky ve svém raném dětství opakovaně učinily zkušenost,
že přítomnost je nesnesitelná a nesmyslná. Modely pozitivních rolí zčásti chyběly,
a tak bylo dítě při hledání identity odkázáno obracet se do svého vlastního vnitřního
světa. Protože původní zdroje lásky byly slabé nebo chyběly, musely být ve fantazii
stvořeny nové zdroje lásky. Touha čtyřky směřuje k oné ztracené lásce, je současně
touhou po domově a také po dálkách. Čeká na den, kdy velká láska přijde a je
přesvědčena, že ji velká láska vykoupí. Protože většinou čtyřky trpí, cítí se od přírody
jako cizinci a samotáři, a jako takoví si osvojují právo určovat své vlastní normy.
Čtyřkám působí málo radosti něco vlastnit. Důležitější je pro ně toužit než mít.
Uznávanými vnitřními kvalitami pro ně je něco hlubokého či zvláštního. Formální
autority, které se nekryjí s jejich osobností, nepůsobí na ně ani tím nejmenším dojmem.
 Jejich cit pro “ryzost” je neomylný. Životní program čtyřek by mohl být popsán jako
věčné hledání svatého Grálu. Čtyřky jsou v pokušení křečovitě usilovat o pravost.
Příznačným obranným mechanismem čtyřky je umělecká sublimace. Pocity nejsou
vyjadřovány přímo, ale v symbolech, rituálech a dramatické tvorbě. Tím má být zmírněna
bolest skutečného smutku. To vede k tomu, že mnoho čtyřek je více doma ve svém
umění než ve vztahu s jinými lidmi. Nadšení pro druhé lidi může přicházet a odcházet;
je však přitom nebezpečí, že jim tito lidé poslouží jen jako citový podnět pro určité touhy,
vzpomínky nebo sny. Kořenem hříchu čtyřek je závist. Okamžitě vycítí, kdo má víc stylu,
víc vkusu, víc talentu, víc neobvyklých nápadů, víc geniality než ony samy.
Čtyřky se vyhýbají všednosti – všemu, co je běžné, konvenční a normální. Většinou
 trvá velmi dlouho, než jsou ochotny se vzdát svého sebeobrazu. Nevidí své sobectví.
V tomto ohledu mohou být velmi tvrdohlavé a zarputilé. Pastí pro čtyřky je jejich
melancholie nebo zádumčivost, “sladká truchlivost”, která leží na celém jejich životě
jako mlha. Čtyřky musí být tu a tam deprimovány a trpět, aby byly šťastné.
Čtyřky potřebují přátele a partnery, kteří s nimi vydrží, aniž by se nechali vtáhnout
do jejich kolísavých nálad. Partnerství s nevykoupenou čtyřkou je velikou zkouškou
trpělivosti a tolerance. V extrémních situacích to může být spojeno s dramatickými
scénami,až po vyhrožování sebevraždou. Mnoho čtyřek kolísá mezi obdobími přehnané
aktivity a obdobími, ve kterých se stáhnou a jsou jako ochromené. Deprese nevykou-
pené čtyřky je něco jiného než normální smutek zažívaný ostatními lidmi. Je spojena
s pocitem jedinečnosti a velikosti vlastního utrpení a s nechutí nechat si dát pomoc.
Jejich krédem by mohlo být:”Žádný z lidí do mě nevidí, žádný z nich!”
Dar neboli ovoce duchovní zralosti vykoupené čtyřky se nazývá vyrovnanost.
Vytříbená čtyřka umí citlivě zacházet se skutečným životem, nemusí si již hrát se
svými náladami a vnucovat je všem spolubližním. Zdravé čtyřky jsou schopné citových
hloubek, ke kterým většina z nás nemá vůbec přístup. Nemají strach před kompliko-
vanými pocity druhých nebo i temnými jejich stránkami, protože to vše samy zažily.

Jedním ze s. zvířat je holubice. Další zvíře je jezevčík. A ušlechtilý černý čistokrevný
kůň symbolizuje jejich odměřenou estetiku. Vykoupené čtyřky jsou srovnávány 
s ústřicí, která je odedávna symbolem melancholie. Ústřice proměňuje nečistotu 
v perlu; stejně tak je vytříbená čtyřka s to proměnit negativní a ztrátové zkušenosti
svého života v něco krásného a všeobecně platného.
 
Básník Robert Musil to vyjadřuje takto: ”Psaní je jako perla po nějaké nemoci”.
Symbolickou zemí je Francie.
Barvou je světle fialová. Její tónování je proměnlivé; je spojením barvy červené
a modré. Vykoupená čtyřka ztělesňuje syntézu, zprostředkování a vyrovnání.

Obrat a vykoupení
Výzva k osvobození, určená čtyřce, je volání k původnosti. Čtyřky najdou svoji 
přirozenost na cestě spojení s Bohem. K životním úkolům čtyřek patří vyvinout zdravý
realismus a nasměrovat touhu na dosažitelné cíle. Čtyřky musí pracovat na tom, aby
jejich pozornost zůstávala v přítomnostia ne aby se stále uchylovala do minulosti 
nebo budoucnosti. Nevykoupené čtyřky přikrášlují realitu – v přijetí skutečnosti najde
čtyřka skutečně sebe. K vykoupení čtyřek je nutné, aby přijaly zkušenosti ztrát ve 
svém životě jako skutečnost, připustily si hněv či zlost na ty osoby, jež s těmito
ztrátami souvisí, a přestaly je dodatečně očišťovat. Neschopnost prožít žal brání 
skutečnému vysvobození. Sv. Pavel připomíná zvláště melancholickým čtyřkám: 
Čtyřka musí najít svou energii, aniž by padala z jednoho extrému do druhého, 
bez střídavého donebejásání a sklíčenosti k smrti.

—————

Zpět